<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนรู้>>>

ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

          อธิบายหลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสมต่องาน
          โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา
          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม มารยาท และข้อบังคับในการใช้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศรหัสตัวชี้วัด

มฐ.ง 3.1 ม.2/1    มฐ.ง 3.1 ม.2/3      มฐ.ง 3.1 ม.2/4